Regulaminy / Licencje

Przed dokonaniem zakupu zapoznaj się z regulaminem i licencjami obowiązujacymi dla naszych usług i produktów.

Projekty indywidualne

REGULAMIN WYKONANIA INDYWIDUALNEJ SZATY GRAFICZNEJ

§ 1 Skorzystanie z oferty indywidualnej szaty graficznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
Aktualny cennik z ofertą na wykonanie indywidualnej szaty graficznej dla sklepu, dostępny jest na stronie www.szablonsklep.pl

§ 2 Szablonsklep – to marka należąca do FlexCommerce Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000451091 z kapitałem zakładowym 5 000 zł, która wykonuje dla Klienta usługę indywidualnej szaty graficznej.

Klient (Klient zamawiający) – osoba lub firma, dla której wykonywana jest przez Szablonsklep, usługa indywidualnej szaty graficznej.

Indywidualna szata graficzna – oprawa graficzna sklepu zaprojektowana w programie Photoshop na podstawie informacji co do wyglądu uzyskanych od Klienta.

Iteracja poprawek – zbiór uwag zgłaszanych do wykonywanego projektu indywidualnej szaty graficznej.

Wdrożenie szaty graficznej – implementacja kodu HTML oraz CSS do sklepu Klienta, z dostarczonego pliku PSD przez Klienta. Wdrożenie, które wymaga modyfikacji plików tpl lub html, jest wyceniane indywidualnie.

Edycja kodu HTML – zmiany w kodzie HTML standardowego szablonu oprogramowania.

Brief – wytyczne przygotowywane przez Klienta na podstawie których wykonywana jest Indywidualna szata graficzna.

System - oprogramowanie do zarządzania treściami do którego wykonywane jest wdrożenie szaty graficznej.

§ 3 Klient posiadający opłaconą usługę indywidualnej szaty graficznej, przesyła do Szablonsklep brief, na podstawie którego zostanie dla Klienta wykonany indywidualny projekt szaty graficznej.
Projekt zostanie przekazany drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od daty przesłania briefu. Termin ten może ulec zmianie w zależności od natężenia pracy.
Klient ma prawo zgłoszenia uwag i poprawek do przedstawionego mu projektu, w przypadku nie zgłoszenia żadnych uwag przez Klienta, w terminie do 7 dni, projekt uznaje się za zaakceptowany przez Klienta.
W przypadku zgłoszenia przez Klienta uwag do projektu Szablonsklep zobowiązuje się do naniesienia zmian lub poprawek w ciągu 14 dni od zgłoszenia przez Klienta uwag do projektu.
Klient posiada ograniczoną możliwość zgłaszania uwag do projektu. Maksymalna ilość iteracji poprawek, czyli zbioru uwag i poprawek, zależna jest od wybranego wariantu pakietu. Iteracje dotyczą całego zamówienia.
Po akceptacji przez Klienta projektu opracowanego przez Szablonsklep, następuje wdrożenie grafiki które może potrwać od 7 do 14 dni roboczych. W skład usługi wykonania indywidualnej szaty graficznej, nie wchodzi konfiguracja oprogramowania sklepu.
Wdrożenie projektu graficznego objęte jest dwunasto miesięcznym okresem gwarancyjnym w obrębie wersji oprogramowania aktualnej na czas instalacji wdrożenia w sklepie. Szablonsklep zastrzega sobie prawo do nałożenia dodatkowej opłaty za przygotowanie poprawek do wdrożenia jeżeli wprowadzone edycje kodu HTML powodują problemy w działaniu Systemu po jego aktualizacji.
Gwarancja ulega anulowaniu w przypadku ingerencji Klienta lub osób trzecich w pliki wdrozenia.

§ 4 Odpowiedzialność Szablonsklep z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi, ogranicza się do równowartości opłaty uiszczonej za wykonanie indywidualnej szaty graficznej w wybranym pakiecie, określonej w cenniku aktualnym na dzień wystąpienia szkody. Szablonsklep zapewnia że, dołoży wszelkich starań aby usługa została wykonana prawidłowo.
Szablonsklep nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe działania osób trzecich mających wpływ na wykonanie usługi, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Szablonsklep.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.
Szablonsklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.szablonsklep.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Szablonsklep odpowiada przed Klientem do kwoty jaką Klient zapłacił za wykonanie indywidualnej szaty graficznej.
Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Szablonsklep oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia.
Szablonsklep zastrzega sobie prawo do zlecenia osobom trzecim wykonanie indywidualnej szaty graficznej.


§ 5 Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności usługi z zamówieniem w terminie do 30 dni.
Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

...

...

...

...